پر بازدیدترین مطالب

امام موسی صدر: گریستن و برپا کردن مجالس کافی نیست.حسین به اینها نیازی ندارد. 🌷 حسین شهید راه اصلاح است. پس اگر در جهت اصلاح امت جدش کوشیدیم، او را یاری رسانده ایم و اگر سکوت کردیم یا مانع اصلاح شدیم، او را وانهادیم و یزید را کمک کرده ایم.

آخرین مطالب