پر بازدیدترین مطالب

«دستورالعمل سیر وسلوک عارفان»

هر روز چند کار را انجام دهید:

مشارطه
هر روز صبح که از خواب بلند می شوید با خدا شرط کنید که خدایا من در این روز اطاعت تو را انجام میدهم و معصیت تورا نمی کنم و سعی میکنم وقتم را بیهوده تلف نکنم و کارهایم را برای خشنودی تو انجام دهم و صفات و ویژگی های ناپسند را کنار بگذارم.

مراقبه
در طول روز مواظبت کنید و به شرط هایی که در بالا برای اصلاح خود گذاشتید عمل کنید.

محاسبه
در آخرشب هنگام خواب ببینید چه کارهایی در طول روز انجام داده اید
«حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا»
 به حساب خودتان رسیدگی کنید قبل از آنکه به حسابتان رسیدگی کنند.
اعمال خودرا نگاه کند اگر خوب بود که خدا را شکر کنید ولی اگر بد بود از خدا طلب مغفرت کنید و خودتان را محاکمه کند که چرا یک روز از عمر تان گذشت ولی از عمر خود به بهترین نحو استفاده نکردید و سعی کنید فردا جبران کنید

آخرین مطالب